Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» REFORMI REFORMI REFORMI
18th May 2011, 01:26 by wem3

» PROGRAMI IPHONE
17th May 2011, 23:47 by wem3

» INFEKTOLOGIJA
17th May 2011, 23:23 by wem3

» GASTROENTEROHEPATOLOGIJA
17th May 2011, 22:44 by wem3

» BODY MASS INDEX
17th May 2011, 22:33 by wem3

» HEMATOLOGIJA
17th May 2011, 22:01 by wem3

» PEDIJATRIJA
17th May 2011, 21:58 by wem3

» PEDIJATRIJA
11th May 2011, 21:22 by wem3

» GASTROENTEROHEPATOLOGIJA
11th May 2011, 21:20 by wem3

Social bookmarking
Bookmark and share the address of wem3 on your social bookmarking website
FACEBOOK Forum for students of medicine Skopje Macedonia
Medicinari Skopje

Create Your Badge
CHECK YOUR HEALTH ONLINE

PRASANJA DERMATOVENEROLOGIJA 3

Go down

PRASANJA DERMATOVENEROLOGIJA 3

Post by wem3 on 13th December 2009, 20:22

5-9 годишна возраст
Дг на сифилис со сигурност се потврдува со:
- Специфични серолошки тестови
Диплокок со изглед на зрно на кафе ,кој предизвикува Гонореја:
- Neisseria gonorrhoae
Која не припаѓа на компликации на гонореа кај маж:
- Bartonilits gonorrhoica
Гонореата е:
- Често асоцирана со друга СТД
Гонороична компликација на унилатерално зголемена жлезда со големина на лешник:
- Bartolinits gonorrhoica
Најсерија гонорое најчесто развива резистен. Кон:
- Пеницилин
Која од посочените компликации не припаѓа на гонореа кај жена:
- Epididimitis gonorrhica
Кој од посочените уретрити не спаѓа во групата на неспецифични уретрити:
- Urethritis gonorrhoica acuta posterior
Алергиски болести од ран тип се :
- Уртикарија и квинков едем
Егзем е општ термин за:
- Болни еритеми на кожа
Која не е медикам.индуцирана:
- Молускум контагиозум
Атопскито дерматит појавува предиспонираност кон:
- Спастичен бронхит,атопски дерматит,или алергиски ринит
Кој од наведените не спаѓа во 4 мајорни критериуми за атопски дерматитис:
- Болка,дерматосклероза,едеми на долни екстремитети
Уртикарија настанува кога во претходно сензибилизиран организам се внесе алерген:
- ИгЕ
Кој НЕ е алерген за појава на уртикарија:
- Спондилоза
Најголем % хро.рецидивирачки уртикарии со неразјаснети етиопатоге.механизми:
- Пруриго форми
Времетраење на уртики кај акутни уртикарии изнесува:
- 4-24 часа
Јадежот кај ак.уртикарија се смирува со?
- Притискање
Која од посочените Дг процедури кај ак.уртикарија НЕ се спроведува:
- Земање брис за микро
Тешка,витално загрозувачка состојба на алергиска ИгЕ хиперреактивност со можен летален исход поради колапс:
- Анафилактичен шок
Во случај на тешка системска р-ја кај анаф.шок по кој редослед на мерки се јавуваат:
- 3,4,6,5,1,2
Алергија аб инсектис според Cooms ,Gell е:
- Тип 1 р-ја
Трет тип на алергија која се јавува 7-12 дена по инј.на туѓ серум/медикамент :
- Серумска болест
Формирање на папуло-везикули во акутна фаза, мадидација и формирање на крусти или лихенификација при регресија на промените и хроницитет :
- Егземна болест
Во настанување на контакт дерматитис иритатива од суштинско значење се:
- Хемикалија,концентр,времетраење на контакт со сомнителна супстанца
Акутен,субакутен,хроничен восп.дерматит како последица на директен контакт :
- Контактен дерматитис алергика
Конта.дерма.алергика кој тип на р-ја е:
- 4 тип
Од сите професионални контактни дерм. На CDA му припаѓаат:
-
На конт.дер.алер.НЕ му припаѓа:
- Контакт со друг болен кој има ЦДА
Во Тх на ЦДА НЕ се препорачува:
- Хемореостатици
Често хр.инфлам.заболување со силен јадеж и нагласена генетска компонента:
- Атопичен дерматит
Кој е мајорен критериум за атопичен дерматит?
- Типична морфологија и дистрибуција на промените
Во Тх цели кај атопичен дерматит НЕ потребно е:
- Да се фаворизира гребење и чешање
Дали може редовно да се спроведе имунизација кај деца со атопичен дерм:
- Да
Што не се препорачува како системска терапија кај атопичен дерм:
- Дапсон,антикоагуланти,антибиотици
Атопичарите реагираат со бурни:
- ХСВ реакции тип 2 и тип 1
Хр.рецидивир.заболување што се јавува во најрано детство со присуство на полиморфни егзантеми тврди уртики ,јадеж :
- Strophilus infantum
Која од наведените Дг спаѓа во групата на пруриго дерматози:
- Prurigo simplex subacuta
Кожни р-ии на медикаменти покрај на кожа се манифестираат и на:
- Слузокожа
Медикаментозните р-ии можат да бидат:
- Поради ензимски дефект
Имунски механизми на настанување на медикаментозни алергиски р-ии се точни,освен:

Реакција на преосетливост на имун систем на медикаменти што се манифестира со тепка , витално загрозувачка кл.слика со реактивно мукокутано засегање, кое може да има летален:
- Necrolisis epidermalis toxica
Фотохемотерапија може да се примени кај:
- Псоријазис вулгарис
Која не спаѓа во еритемосквамозни:
- Кондиломата лата
Кај лихен рубер мукози во орална:
- 50%
Промени кај лихен рубер планус :
- Папули со рамна и сјајна површина
Синоним за изоморфен ефект на дрзба е:
- Феномен на Кебнер
Хронична болест,генетски детерминирана,Т-кл. Со еритемосквамозни плаки:
- Псоријаза
Псоријазата е застапена кај :
- 1-2%
Три настани кај псоријаза:
- Васкуларна пролиферација
Локализации кај псоријаза:
- Лакти,колена,капилициум,сакрална,нокти
Феномени на псоријаза се:
- Восочни дамки
Феномените на стеаринска свеќа се должат на хиперкератоза и:
- Паракератоза
Феномен на крвава роза се должи на :
- Папиломатоза во дермот
Посебни форми напсоријаза се:
- Unguinum,srthropaticapustuloza,erythrodermia psoriatica
Преод на вулгарна псоријаза во состојба во која целаа кожа е топла,еритемна,инфилтративна:
- Psoriasis erythrodermica
Во групата на парапсоријази спаѓа:
- Парапсоријасис placta
Во групата на парапсоријази спаѓа:
- Pytiriasis lichenoides chronica
Во групата на парапсоријази спаѓа:
- Pitiryasis lichnoides st vailoformis
Која од посочените не е парапсоријаза:
- Питиријазис розеа
Инфламаторна самолимитирачка дерматоза со медаљон:
- Питириазис розеа
Кои од наведените на лихен рубер не е точен:
- Чести се промени на ноктена плоча и ги афецира интертригинозни регии
Кои од наведените има зафаќање на слузници:
- Лихен рубер
Wickhman-ови стрии се резултата на ирегуларно здебелен:
- Гранулозен слој
За подтавување на Дг на лихен рубер важна е :
- Клиничка слика и патохистологија
Основни промени кај лихен рубер планус се:
- Папули со рамна и сјајна површина
Феномен на мрежичка односно wickhman стрии се карактеристични кај:
- Лихен рубер планус
Pityriasis rosea Gibert започнува со :
- Солитаренјасно ограничен , овален еритематозен плак
Каде е локализирана булата кај пемфигус хр.вулгарис:
- Интраепидермално
Пемфигус вулгарис е :
- Автоимуно заболување
Група болести со спонтана везикула,була или пустула, а нема егзогено оштетување се:
- Автоимуни дерматози
Терапија на избор кај пемфигус вулгарис е:
- Кортикостероиди
Хронична рецидивирачка автоимуна дерматоза со интраеп.були е
- Пемфигус вулгарис
Епмфигусни Ат од ИгГ се насочени кон:
- Дезмозоми
Продукција на антипемфигусни Ат може да биде предизвикана од:
- Медикаменти,Ртг зраци
Пемфигус вулгарис може да започне со промени во усна кај :
- 60-66%
Орален пемфигус булите најчесто се локализирани :
- Палатинално
Дг на пемфигус НЕ се потврдува со:
- Манту,вудово свето,витропресија
Тх кај пемфигус вулгарис :
- Кортико
Суперфициална форма на пемфигус со непријатен мирис:
- Пемфигус foliaceus
Форма на пемфигус на дното со ерозии :
- Пемфигус вегетанс
Ретрка дерматоза која наликува на дерматитис херпетиформис:
- Пемфигус херпетика
Дг на пемфигус се потврдува со :
- ДИФ и ИФ
Хронична булозна дерматоза кај постари:
- Пемфигоид булозис
Пемфигоид булозис е автоимуно со ИгГ ат насочени кон:
- Базална мембрана
Булата кај пемфигоид булосис е локализирана:
- Субепидермално
Варијанта на булозен пемфигоид со цикатрикси:
- Пемфигоид цикатрисианс
Хронична полиморфна папуло-везико-булозна пруритична дерматоза:
- Дерматитис херпетиформис
Субепидермалниот расцеп кај дерматитис херпетиформис:
- Субепидермално
Тх кај дерматитис херпетиформис:
- Ди амино ди фенил сулфон
Карактеристики на бенигни тумори НЕ :
- Рецедивираат
Шуплини обложени со епител исполнети со течна содржина:
- Цисти
Кои спаѓаат во групата на цисти:
- Милиум,стеатома мултиплекс
Знаци за малигна алтерација на невус пигментосус се:
- Опаѓање на влакна
Бенигна пролиферација на стара кожа :
- Keratosis seborrhoica
Појава на промена на кожа по траума :
- Келоид
Кој не спаѓа во групата на бенигни тумори васкуларни:
- Латерален невус фламенус
Кератозис актиника с.кератосис соларис е :
- Преканцероза
Преканцероза која се јавува на фотоекспонирана кожа :
- Keratosis actinica
Промени на кожа кои не се карциноми но може да дегенерираат малигно:
- Преканцерози
Карцинома базоцелуларе :
- Вонредно ретко дава метастази
За настанување на Ца базоцелуларе има влијание:
- УВБ
Клинички Ца базоцелуларе се манифестиа како :
- Basilioma ulcerosum
Малиген ка. Со деструктивен растеж, метас. Во регионални лимфни :
- Ca. spinocelullulare
Ца спиноцелуларе најчесто се локализира во :
- Уста
Која од посочените дерматози нема малиген карактер:
- Хемангиома кавернозум
Малиген тумор на кожа од епидермални меланоцити од јункционална компонента:
- Меланома малигнум
Меланома малигнум се манифестира како :
- Melanoma malignum palmo-plantare
Меланома малигнум акролентигиносум е локализиран:
- Палмо-плантарно
За поставување на Дг на меланом важна е АБСДЕ
- C-color
Клинички меланомот поминува низ три стадиуми:
- Втор- метастази во регионални лимфни јазли
Хетерогена група на кутани синдроми кои натсануваат како р-ја на висцерален карцином:
- Паранеопластични синдроми
avatar
wem3
Admin

Posts : 140
Points : 384
Reputation : 0
Join date : 2008-04-08

Character sheet
MOBILE:
100/100  (100/100)

http://wem3.team-talk.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum